Radzenie sobie ze stresem

Energia do pracy i koncentracja uwagi

Radzenie sobie ze stresem

przemęczenie, wyczerpanie, stany depresyjne, wybuchy złości, milczenie

Kontekst

Nasze szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem realizujemy w następujących kontekstach:

  • Trudne warunki pracy. Stres jest uogólnioną reakcją fizjologiczną organizmu na sytuację zagrożenia i/lub przeciążenia. Osoby delegowane na szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem często narażone są w swojej pracy na: wykonywanie przez wiele godzin dziennie i pod presją czasu zadań wymagających maksymalnego skupienia, codzienne kontakty z dziesiątkami lub setkami klientów i współpracowników, konieczność radzenia sobie z silnymi negatywnymi emocjami swoich rozmówców (gniew, lęk, smutek i cierpienie).
  • Odpowiedzialność menedżerska. Nasze szkolenie w sposób szczególny dedykowane jest dla zespołów menedżerskich. Podejmowanie decyzji obarczonych trudnym do określenia ryzykiem oraz odpowiedzialność za losy innych to jedne z najsilniejszych czynników stresogennych. Brak umiejętności radzenie sobie z poczuciem zagrożenia i wrogością ze strony innych prowadzi do poważnych chorób fizycznych (zawał, wylew. nowotwór) oraz psychicznych (depresja, nerwica, zaburzenia empatii – psychopatia, borderline, narcyzm).
  • Kłopoty z koncentracją uwagi. Czasami powodem zgłoszenia się na szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem są narastające trudności z koncentracją uwagi. Ciągłe rozdrażnienie, rozkojarzenie, poczucie wyczerpania i zmęczenia to pierwsze sygnały wypalenia. Brak wiedzy i umiejętności radzenia sobie z tymi stanami może prowadzić do trudnych do odwrócenia konsekwencji.
  • Spóźnienia, nieobecności, zwolnienia lekarskie, problemy psychiczne. Poważne trudności w radzeniu sobie z smutkiem, gniewem i lękiem objawiają się też częstą nieobecnością w pracy – oficjalnie przyczyny takich absencji tłumaczone są w bardzo różny sposób – w praktyce pracownik, wielokrotnie bez wcześniejszych ustaleń informuje, że po raz kolejny potrzebuje urlopu, którego nie był w stanie zaplanować.
Program

Współczesna psychologia posługuje się pojęciem “hardiness” tj. twardości psychicznej. Ludzi, którzy posiadają tę dyspozycję charakteryzują trzy umiejętności: definiowanie ważnych dla nich celów osobistych, nazywanie i mówienie o swoich potrzebach i emocjach, traktowanie trudnych wydarzeń jako okazji i szans do rozwoju. W czasie naszych szkoleń uczymy ćwiczeń i metod, które pomagają odkrywać własne potrzeby i motywacje, radzić sobie z trudnymi emocjami (gniew, smutek, lęk), obiektywizować konkretne wydarzenia odnosząc je do złożonej osobistej historii.

Wybrane zagadnienia:

  • Stres i jego konsekwencje - teoria. Na początku szkolenia przedstawiamy uczestnikom teorie i badania dotyczące stresu fizjologicznego i psychologicznego. W sposób szczególny koncentrujemy się na przedstawieniu przyczyn i konsekwencji utrzymywania organizmu w stanie podwyższonej gotowości do obrony. Zrozumienie dynamiki tego procesu w istotny sposób pomaga w prawidłowym wykonaniu ćwiczeń, realizowanych w dalszej części zajęć.
  • Ewaluacja wyczerpania. Ważnym elementem naszego szkolenia jest także ocena stopnia własnego wyczerpania. Stosowane testy weryfikują m. in.: ilość realizowanych i nieukończonych zadań i zobowiązań, ilość złożonych innym niewykonanych obietnic, ilość i zakres przeżywanych konfliktów, ilość godzin snu i jego jakość, ilość i jakość spożywanych w ciągu dnia posiłków. Określenie czynników, które w największym stopniu przyczyniają się do naszego przeciążenie i przemęczenie, pozwala uczestnikom szkolenia zbudować indywidualny program redukcji stresu.
  • Moje narracje. Kiedy przeżywamy trudności, problemy czy kryzysy tworzymy w swojej głowie negatywne opowieści i historie o tym, co się stało i co teraz będzie. Konkluzje tych opowiadań są najczęściej bardzo podobne: ja jestem do niczego (zły/winny), inni są do niczego (skrzywdzili mnie), świat jest ponurym i wrogim miejscem (trzeba myśleć przede wszystkim o sobie). W czasie szkolenia uczymy wykonywania ćwiczeń, które dekonstruują takie opowieści i pozwalają zobaczyć swoją historię jako złożoną i skomplikowaną – w której doświadczenia trudne (cierpienie, krzywda, osamotnienie) mieszają się ze zdarzeniami, w których przeżywamy radość i bliskość z innymi.
  • Optymizm - ćwiczenia ze SMOK-ami (Sytuacja - Myśl - Ocena - Konsekwencje). W czasie szkolenia staramy się przekonać uczestników, że optymizm można trenować za pomocą bardzo konkretnych ćwiczeń. Nasze pesymistyczne nastawienie wykształca się w sytuacji, kiedy od ważnych dla nas osób słyszymy, że nasz sukces to przypadek, dotyczy tylko jednej dziedziny i nie ma w nas nic co sprawi, że miałby się powtórzyć, natomiast każda porażka to wyłącznie nasza wina, świadczy o tym, że będziemy mieli trudności także w innych sprawach i generalnie to się już nie zmieni. Jeżeli doświadczyliśmy takiego „mówienia” od naszych rodziców i bliskich w dzieciństwie, w życiu dorosłym możemy się nadmiernie zamartwiać, bać się i niepokoić o wszytko, możemy mieć kłopoty ze snem i rezygnować z ważnych dla nas szans na odniesienie sukcesu. Będziemy mniej odporni na stres.
  • Ćwiczenia uważności i koncentracji uwagi. Trening uważności jest najważniejszą podstawą merytoryczną całego szkolenia. Nie znamy bardziej skutecznej metody redukcji stresu, choć dla części osób same ćwiczenia są nieco dziwne, czasami niezrozumiałe. Z tego powodu naszym celem w trakcie szkolenia jest zapoznanie uczestników wyłącznie z podstawami tej metody (strategiczne znaczenie umiejętności „bycia tu i teraz”) oraz przeprowadzenie kilku prostych i zrozumiałych ćwiczeń.
Metody

W czasie szkolenia wykorzystujemy następujące metody i narzędzia:

Psychologiczne modele rozwoju człowieka dorosłego

Efektywność radzenia sobie ze stresem zależy w bardzo dużym stopniu od przyjmowanej przez nas ogólnej logiki działania. Nasilone poczucie zagrożenia i konieczność obrony przeżywają najczęściej osoby „zależne”, które z lęku starają się za wszelką ceną uniknąć zadań związanych z ryzykiem oraz osoby energiczne i sumienne, które podejmują się zbyt dużej ilości zadań i z powodu presji zdarzeń nie potrafią być „tu i teraz” – nieustannie się spieszą i niemal zawsze przeżywają poczucie winy, że nie zrobiły jeszcze tylu ważnych dla innych rzeczy. W czasie szkolenia umożliwiamy wykonanie testów i zadań, które pomagają określić własną preferowaną logikę działania.

Ćwiczenia terapii narracyjnej i poznawczo-behawioralnej

W czasie szkolenia wykorzystujemy ćwiczenia, które stosowane są w czasie warsztatów terapeutycznych. Nigdy jednak nie prosimy uczestników o omawianie ich wyników na forum grupy. Naszym celem jest wytrenowanie umiejętności wykonywania poszczególnych ćwiczeń, aby później można było je wielokrotnie powtarzać samodzielnie w sytuacji trudności i kryzysu.

Ćwiczenia uważności

Trening uważności opracowany przez Jona Kabat-Zinna od ponad 25 lat pomaga ludziom na całym świecie radzić sobie z codziennymi trudnościami i kłopotami. Skuteczność programu została potwierdzona w meta-analizie 209 badań w których udział wzięło 12.145 osób. Metoda ta wspiera budowanie i chronienie osobistej energii, motywacji i zaangażowania oraz przeciwdziała skutkom stresu, wyczerpania i wypalenia.

W naszej pracy często wykorzystujemy narzędzie, które określamy mianem “mikroprzerwy”. Jest to chwila samotności, w której możemy przyjrzeć się w sposób spontaniczny lub uporządkowany przeżywanym emocjom i myślom. Bywa to szczególnie ważne w sytuacji, kiedy realizacja naszych zadań zawodowych wydaje się przerastać nasze możliwości i coraz trudniej nam osiągać postawione cele. Może to być sygnał, że konieczne jest przeformułowanie przyjmowanych przez nas założeń i sposobów reagowania. Systematyczna mikroprzerwa umożliwia nam poznanie ważnych dla nas celów i wartości oraz pomaga w odnalezienie sposobu na ich realizację.

W czasie naszych działań rozwojowych podpowiadamy osobom, którym towarzyszymy, różne metody stosowania mikroprzerwy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *