Doradztwo

Rynki to rozmowy

Doradztwo

motywacja i lojalność, trendy, segmenty, menedżerowie, systemy

Ocena szans rozwojowych

Jako agencja strategiczna rozpoczynamy współpracę doradczą od określenia najważniejszych dla Państwa firmy szans rozwojowych. Najczęściej posługujemy się schematem dzielącym możliwości rozwoju na trzy zasadnicze wiązki działań:

 1. Wzrost poprzez intensyfikację: a. strategia penetracji rynku, b. strategia rozwoju rynku, c. strategia rozwoju produktu,
 2. Wzrost poprzez integrację tj. alianse i akwizycje: a. pionowe: dostawcy, dystrybutorzy; b. horyzontalne: konkurencja,
 3. Wzrost poprzez dywersyfikację: nowe produkty dla nowych rynków.

Wszystkie realizowane przez nas działania doradcze odbywają się w kontekście konkretnych możliwości rozwoju – budując strategię komunikacji z rynkiem, strategię personalną czy rekomendując menedżerów na najwyższe stanowiska w firmie, musimy wiedzieć, co w danym momencie jest dla Państwa najważniejsze.

"Rynki to rozmowy"(The Cluetrain Manifesto) – w każdej strategii rozwoju kluczowe znaczenie ma to, co i jak mówimy do naszych Klientów i partnerów  biznesowych.
Logika działania

Ważnym krokiem w czasie naszych warsztatów strategicznych jest nazwanie logiki działania przedsiębiorstwa oraz jego poszczególnych jednostek biznesowych. Odwołując się do modeli przywództwa wyróżniamy 5 orientacji firmy na rynek:

 1. Orientację produkcyjną, w której najważniejsza jest wysoka dostępność produktów i usług oraz ich niska cena,
 2. Orientację produktową, w której akcent położony jest na wysoką jakość, użyteczność i innowacyjność oferowanych rozwiązań,
 3. Orientację sprzedażową, która opiera się przede wszystkim na sieci relacji biznesowych oraz kompetencjach sił handlowych,
 4. Orientację marketingową, w której strategicznym punktem odniesienia stają się potrzeby i emocje Klientów,
 5. Orientację holistyczną, w której „wszystko ma znaczenie”, a 5 czynników pozwala przewidzieć losy firmy tj.:
  • motywacja i lojalność pracowników,
  • sprzyjające trendy i kalendarz zdarzeń na rynku,
  • właściwie dobrane terytoria/segmenty rywalizacji,
  • kompetencje i mądrość menedżerów,
  • użyteczność i przejrzystość systemów i regulacji formalnych.

Jeżeli analizując sytuację widzimy, że niewiele czynników przemawia za powodzeniem firmy lub danej jednostki biznesowej pomagamy w jej restrukturyzacji. Działając wbrew ludziom, w niewłaściwym miejscu i czasie, bez odwzorowania rynku i w chaosie nie sposób wygrać ze sprytną, zjednoczoną i efektywnie zorganizowaną konkurencją.

Ustalenie aktualnej logiki funkcjonowania firmy warunkuje naszym zdaniem właściwy dobór metod i narzędzi zmiany.

Umiejętność decentracji tj. wyjścia poza własne potrzeby, myśli i dążenia jest warunkiem zrozumienia strategicznych dla firmy społeczności i szans rynkowych.

Formułując pierwsze założenia filozofii języka Ludwig Wittgenstein stworzył pojęcie „formy logicznej”. Analizując to, co i jak mówimy pisał: „Płyta gramofonowa, myśl muzyczna, zapis nutowy, fale akustyczne – wszystko to pozostaje do siebie w stosunku odwzorowania, jaki zachodzi między językiem a światem. Wszystkim im wspólna jest budowa logiczna”. Celem naszych działań doradczych jest przede wszystkim synchronizacja firmy z jej rynkiem, tak aby produkty, usługi, kompetencje pracowników, kultura organizacyjna oraz strategia rozwoju i komunikacji były odwzorowaniem rynku oraz myśli i potrzeb Klientów. Odwołując się do w/w cytatu pytaniem strategicznym będzie w tej sytuacji, czy już dziś jesteśmy gotowi do zaprojektowania rozwiązań, których nasi Klienci będą oczekiwali za rok, dwa lub w perspektywie kilku kolejnych lat.

Przykładowe odwzorowanie rynku zgodnie z modelem Whitefox (wybrane elementy strategiczne):

Dynamika konkurencji i strategie rywalizacji

Przechodząc do analizy konkurencji i formułowania strategii działania posługujemy się najczęściej modelem spotkania armii na polu bitwy. Każdy z konkurentów wystawia do rywalizacji jednostki o zróżnicowanej charakterystyce. Inną pozycję w szeregu będzie miał produkt flagowy, który pozwala utrzymać strategiczne miejsce w kluczowych kanałach dystrybucji, a inną produkt, który na chwilę obecną jest jedynie przyczółkiem na danym rynku lub w danej kategorii czy linii produktowej. Prawidłowe odwzorowanie ustawienia konkurencji i jej strategicznych jednostek biznesowych umożliwia podejmowanie niezwykle precyzyjnych i skutecznych działań taktycznych. W czasie naszych warsztatów strategicznych uczymy rozpoznawania 9 terytoriów rywalizacji oraz ćwiczymy i projektujemy kilkadziesiąt manewrów taktycznych takich jak m.in.: obrona pozycyjna, obrona przez oskrzydlenie, obrona poprzez atak wyprzedzający, obrona przez kontrofensywę, obrona mobilna, odwrót strategiczny, atak frontalny, atak na skrzydła,, atak okrążający, atak omijający, atak partyzancki.

Brak precyzyjnego odwzorowania ustawienia konkurencji i jej strategicznych jednostek biznesowych, a także aktualnie realizowanych manewrów taktycznych naraża na ogromne ryzyko nasze najlepsze pomysły i inwestycje.
Rezultaty projektowe działań doradczych Whitefox:
 • Strategie rozwoju i komunikacji: analizy i dekompozycje rynku (segmenty, nisze, luki), dekompozycje produktowe i technologiczne (analizy R&D), plany taktyczne w zakresie wdrożenia nowego produktu lub zmiany wizerunku marki, brief-y komunikacyjne, strategie rozwoju i rywalizacji,
 • Strategie personalne: dokumenty strategiczne w zakresie zarządzania ludźmi obejmujące rozwiązania dotyczące: opisów stanowisk pracy i ścieżek kariery, rekrutacji, wdrożenia do pracy, szkolenia i rozwoju, oceny okresowej, motywowania, awansowania i zarządzania talentami, zakończenia współpracy i zwalniania,
 • Modele kompetencji: katalogi kompetencji, macierze profili kompetencyjnych dopasowane do aktualnej strategii firmy, skale do oceny okresowej dla kompetencji miękkich i twardych (umiejętności techniczne, obsługa narzędzi, maszyn i technologii), pytania i skale oceny dla wywiadu rekrutacyjnego,
 • Wdrożenie HRM: pełne wdrożenie platformy Whitefox app umożliwia elektronizację wszystkich kluczowych procesów personalnych (por. strategie personalne),
 • Assessment Center: rekomendacje w formie raportów zbiorczych i/lub indywidualnych dotyczące kandydatów ubiegających się o strategiczne, dla firm naszych Klientów, funkcje i stanowiska (menedżerowie, dyrektorzy, zarząd). Whitefox nigdy nie prowadził działań head huntingowych, nie robi tego i nie będzie tego robił – na zaproszenie naszych klientów uczestniczymy w rekrutacjach na wyższe stanowiska jedynie w roli zewnętrznych względem agencji rekrutacyjnej asesorów. W trakcie realizowanego przez nas Assessment Center wykorzystujemy wyłącznie własne narzędzia oceny.
 • Development Center: raporty indywidualne Whitefox zawierające analizę logiki wypowiedzi oraz analizę ekspresji mimicznych wraz z szczegółowymi wskazówkami rozwojowymi w zakresie form językowych oraz sposobów pracy z utrudniającymi funkcjonowanie schematami ekspresji emocjonalnej. Raporty Whitefox z sesji DC przekazywane są wyłącznie osobom, uczestniczącym w danym programie rozwojowym w czasie sesji informacji zwrotnej - nigdy nie przekazujemy ich przełożonym.
 • Ocena okresowa: procedury i regulaminy oceny okresowej, skale obserwacyjne i instrukcje pracy z formularzem oceny, komunikaty informujące o zakresie i przebiegu procesu oceniania,
 • Ocena 360: profil i schemat oceny 360, procedury i regulaminy związaną z taką oceną, skale obserwacyjne i instrukcje dla poszczególnych grup osób oceniających, szablony i wzory komunikatów o zakresie i przebiegu oceny,
 • Pakiet ćwiczeń AC/DC: dedykowany dla firmy i dostosowany do kontekstu jej funkcjonowania katalog ćwiczeń AC/DC złożony z następujących elementów: koszyk zadań umożliwiający przygotowywanie różnych wersji tego ćwiczenia, ćwiczenie symulacyjne x 2, dyskusje grupowe x 2, ćwiczenie negocjacyjne x 2 , ćwiczenie rozmowa z zespołem x 2, ćwiczenie przełożony - podwładny x 6, ćwiczenie rozmowa z klientem x 4, ćwiczenie prezentacja, ćwiczenia kreatywne x 4, wywiad behawioralny z zakresu organizacji pracy własnej i rozwoju zawodowego. Wszystkie ćwiczenia i wywiad przygotowujemy w odniesieniu do norm uzyskanych dla klasycznych ćwiczeń AC/DC Whitefox (próba badawcza: 3000 transkrypcji w/w ćwiczeń). Przygotowane ćwiczenie umożliwiają wykonanie rzetelnej analizy wypowiedzi oraz schematów ekspresji mimicznej.
 • Testy kompetencji: Testy przygotowano zgodnie z systemem kodowania wypowiedzi Whitefox. Zadaniem osoby badanej jest najczęściej wybór odpowiednich form językowych dla opisanych w testach sytuacji zawodowych. Nasze testy wykorzystujemy jako ćwiczenie uzupełniające w czasie sesji Development Center.

W celu uzyskania dedykowanej dla Państwa firmy oferty z opisanych powyżej zakresów doradztwa prosimy o kontakt telefoniczny (58 739 63 31) lub mailowy (biuro@whitefox.pl).