Kierowanie zespołem

Samodzielność i inicjatywa

Kierowanie zespołem

delegowanie zadań, budowanie motywacji, informacja zwrotna

Kontekst

Działania rozwojowe z zakresu kierowania zespołem realizujemy w następujących sytuacjach:

  • Programy rozwojowe. Najczęściej szkolenie z tego zakresu stanowi istotny element programów ciągłego doskonalenia umiejętności menedżerskich kadry kierowniczej lub zarządzającej. Bezpośrednim impulsem do podjęcia działań rozwojowych w tym zakresie jest inicjatywa części menedżerów lub wyniki audytów i ocen okresowych. Najważniejsze wyróżniki konkurencyjne szkolenia Whitefox to: a. trening kompetencji kierowniczych w oparciu o analizę wypowiedzi (System Kodowania wypowiedzi Whitefox), b. trening rozpoznawania emocji na podstawie ekspresji mimicznej (Facial Action Coding System), c. odniesienie umiejętności kierowania zespołem do modeli rozwoju człowieka dorosłego.
  • Braki w koordynacji pracy zespołu vs bezwzględna surowość. Część kierowników i menedżerów z którymi spotykamy się w czasie szkoleń ma poważne trudności z planowaniem zadań dla swoich pracowników oraz z kontrolowaniem i rozliczeniem ich realizacji. Osoby te często koncentrują się na własnych zadaniach merytorycznych i nie potrafią objąć uwagą aktywności całego zespołu. Ich przeciwieństwem są kierownicy i menedżerowie, którzy nieustannie śledzą każdy ruch swoich podwładnych, kontrolują wykonanie pojedynczych czynności, karzą za najmniejsze uchybienia, są podejrzliwi i nieufni. Ważnym celem naszego szkolenia jest istotne ograniczenie i osłabienie w/w postaw i zachowań. Wszystkie one prowadzą do niskiej efektywności zespołu.
  • Nowi kierownicy. Nasze szkolenie dedykujemy także kierownikom i menedżerom, którzy od niedawana zarządzają zespołem lub przygotowują się do pełnienia takiej roli (obecnie są np. koordynatorami lub kierownikami projektów). Trening umiejętności słuchania i budowania rozwiązań pozwala uniknąć poważnych błędów i trudnych do rozwiązania problemów personalnych.
  • Trudny zespół. Nasze szkolenie adresujemy wreszcie do wszystkich osób, które muszą zarządzać tzw. trudnym zespołem. Poważne problemy pojawiają się najczęściej w sytuacji kiedy: a. unikatowe kompetencje lub wyjątkowe relacje części pracowników uniemożliwiają korygowanie ich postaw i zachowań, b. w zespole przeważają osoby, dla których wykonywana praca jest złem koniecznym i wynika z braku innych możliwości, c. zespół jest do dłuższego czasu skonfliktowany – często dochodzi do kłótni i nieporozumień – pracownicy podzieleni są na frakcje i podgrupy.
Program

Wybrane zagadnienia, które realizujemy w czasie szkolenia z zakresu kierowania zespołem:

  • Ukierunkowanie na budowanie rozwiązań. Kluczową kompetencją osoby, zarządzającej zespołem, jest naszym zdaniem, umiejętność ukierunkowywania uwagi pracowników na cele i rozwiązania. W czasie szkolenia poświęcamy wiele ćwiczeń i zadań na wytrenowanie słów, zwrotów i wyrażeń, które umożliwiają rozmawianie o przyszłości. Koncentracja na tym co już się wydarzyło, na przyczynach błędów i problemów uruchamia najczęściej silne mechanizmy obronne i istotny sposób utrudnia mówienie o pomysłach i możliwościach.
  • Nastawienie na budowanie motywacji i zaangażowania. Wynagradzanie na podstawie własnych sympatii bez odniesienia do rzeczywiście uzyskiwanych wyników, uchylanie się od podejmowania decyzji, koncentracja na systemach i procedurach, wywieranie nadmiernej presji i zastraszenie – te wszystkie postawy i zachowania powoduje utratę motywacji i zaangażowania zespołu. W czasie zajęć doskonalimy umiejętności, które umożliwiają przezwyciężenie tych trudnych dla pracowników sposobów postępowania.
  • Rozwijanie wiedzy i umiejętności. Ciągły rozwój pracowników oraz testowanie nowych pomysłów i rozwiązań jest dla nas jednym z najważniejszych kryteriów oceny efektywności kierowania zespołem. W czasie szkolenia omawiamy z uczestnikami profil osoby o wysokim potencjale - jej styl działania i potrzeby – często widzimy, że brak wiedzy z tego zakresu powoduje ogromne trudności w zarządzaniu pracownikami o wyjątkowych zdolnościach i kompetencjach.
  • Udzielanie informacji zwrotnej. Umiejętność konstruktywnego przekazywania informacji zwrotnej to podstawowe narzędzie pracy każdego kierownika i menedżera. Ludzie dorośli bardzo rzadko uczą się złożonych, praktycznych umiejętności wyłącznie poprzez czytanie podręczników i instrukcji. Najczęściej doskonalą swoje kompetencje wykonując kolejne zadania i projekty. W czasie szkolenia uczmy słów, zwrotów, wyrażeń i konstrukcji gramatycznych, które wzmacniają motywację do rozwijania nowych kompetencji i samodzielnej realizacji powierzonych zadań.
  • Korygowanie postaw i zachowań. Wyciąganie konsekwencji i stawianie granic wymaga odwagi i siły charakteru. Odbieranie premii, ograniczanie szans i możliwości rozwoju za krzywdzenie innych, degradowanie i zwalnianie wiążę się ze stresem i często w negatywny sposób wpływa na naszą samoocenę. W czasie zajęć ćwiczmy metody i schematy działania oraz mówienia, które pomagają odnaleźć się w tych trudnych sytuacjach. Podpowiadamy co zrobić, aby uzyskać pewność, że zanim sięgnęliśmy po twarde konsekwencje, wynikające z naszej władzy, wykorzystaliśmy najbardziej skuteczne możliwości wywierania wpływu.
  • Branie odpowiedzialności za wyniki i sposób pracy zespołu. Narcystyczne pomniejszanie osiągnięć i umiejętności innych oraz tchórzliwe manipulowanie odpowiedzialnością za błędy i brak wyników wywołuje niezmiennie niechęć, złość i wrogość. W czasie zajęć w szczególny sposób podkreślamy zachowania i wypowiedzi, które wiążą się z odcenianiem zasług pracowników w sytuacji sukcesu oraz braniem odpowiedzialności za porażki zespołu.
Metody

W czasie szkolenia wykorzystujemy następujące metody i narzędzia:

Analiza wypowiedzi

System Kodowania Wypowiedzi Whitefox powstał na podstawie analizy ponad 3000 transkrypcji nagranych w czasie sesji AC/DC ćwiczeń i symulacji. Obejmuje 152 formy językowe. Zakres i treść ćwiczonych wyrażeń i konstrukcji gramatycznych dostosowujemy do grupy z którą pracujemy. Z naszych doświadczeń wynika, że kierownicy i menedżerowie w różnych firmach zarządzają zespołami używając „różnych” języków – to, co dla jednych jest nawykiem i zwyczajem u innych wymaga ćwiczenia i treningu. Zadania i materiały szkoleniowe Whitefox z założenia umożliwiają dostosowanie zakresu i treści zajęć do potrzeb i oczekiwań konkretnej grupy.

Analiza ekspresji mimicznych

W trakcie szkolenia uczymy precyzyjnego rozpoznawania 7 emocji podstawowych (radości, smutku, lęku, gniewu, zaskoczenia, pogardy i wstrętu). Trening ten pogłębia rozumienie stanów emocjonalnych innych ludzi i pozwala na szybsze i trafniejsze zauważanie ważnych dla nich potrzeb i wartości. Do ćwiczeń wykorzystujemy program komputerowy wspierający uczenie się ruchów twarzy charakterystycznych dla każdej z emocji.

Psychologiczne modele rozwoju człowieka dorosłego

Whitefox specjalizuje się w analizie języka charakterystycznego dla poszczególnych etapów rozwoju człowieka dorosłego. Śledząc ulubione konstrukcje gramatyczne, zwroty i słowa opisujemy logikę działania osoby, z którą pracujemy. W czasie zajęć pomagamy uczestnikom odkryć na czym najczęściej koncentruje się ich uwaga, myśli, emocje i działania. Zauważenie i nazwanie preferowanych postaw i schematów działania jest najczęściej punktem wyjścia do przekroczenia wynikających z nich ograniczeń.

Trening zachowań

Szkolenie ma charakter praktyczny. Część wykładowa ograniczona jest do minimum. Nie posługujemy się slajdami. Zajęcia polegają niemal wyłącznie na wykonywaniu ćwiczeń i symulacji.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *